https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8412227/

Pravesh Parekh, Gaurav V. Bhalerao, Rashmi Rao, Vanteemar S. Sreeraj, Bharath Holla, Jitender Saini, Ganesan Venkatasubramanian, John P. John, Sanjeev Jain

Published Date: 2021-Mar

File Type: www
Categories: Premium System Phantom Model 130
Tags: Brain, T1, PD, Proton Density, NIST, ISMRM
Author: Gaurav V. Bhalerao, Rashmi Rao, Vanteemar S. Sreeraj, Bharath Holla, Jitender Saini, Ganesan Venkatasubramanian, John P. John, Sanjeev Jain, Pravesh Parekh