https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34464011/

Yongquan Ye, Jingyuan Lyu, Yichen Hu, Zhongqi Zhang, Jian Xu, Weiguo Zhang

Published Date: 2021-Aug

File Type: www
Categories: Premium System Phantom Model 130
Tags: Research:Brain, Brain, T1, PD, Proton Density, NIST, ISMRM
Author: Yongquan Ye, Jingyuan Lyu, Yichen Hu, Zhongqi Zhang, Jian Xu, Weiguo Zhang