https://aapm.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1118/1.4942381

Authors

Yingli Yang, Minsong Cao, Ke Sheng, Yu Gao, Allen Chen, Mitch Kamrava, Percy Lee, Nzhde Agazaryan, James Lamb, David Thomas, Daniel Low, Peng Hu

Published Date: 2016-02

File Type: 4942381
Categories: Diffusion Phantom Model 128
Author: Nzhde Agazaryan, James Lamb, Peng Hu, David Thomas, Daniel Low, Yingli Yang, Minsong Cao, Ke Sheng, Yu Gao, Allen Chen, Mitch Kamrava, Percy Lee