https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0720048X24000056

Minami Furuta, Hirotaka Ikeda, Satomu Hanamatsu, Kaori Yamamoto, Maiko Shinohara, Masato Ikedo, Masao Yui, Hiroyuki Nagata, Masahiko Nomura, Takahiro Ueda, Yoshiyuki Ozawa, Hiroshi Toyama, Yoshiharu Ohno

Published Date: 2024-01

File Type: www
Categories: Diffusion Phantom Model 128
Author: Hiroyuki Nagata, Masahiko Nomura, Takahiro Ueda, Yoshiyuki Ozawa, Minami Furuta, Hiroshi Toyama, Hirotaka Ikeda, Yoshiharu Ohno, Satomu Hanamatsu, Kaori Yamamoto, Maiko Shinohara, Masato Ikedo, Masao Yui