https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mrm.29939

Shohei Fujita, Borjan Gagoski, Ken-Pin Hwang, Akifumi Hagiwara, Marcel Warntjes, Issei Fukunaga, Wataru Uchida, Yuya Saito, Towa Sekine, Rina Tachibana, Tomoya Muroi, Toshiya Akatsu, Akihiro Kasahara, Ryo Sato, Tsuyoshi Ueyama, Christina Andica, Koji Kamagata, Shiori Amemiya, Hidemasa Takao, Yasunobu Hoshino, Yuji Tomizawa, Kazumasa Yokoyama, Berkin Bilgic, Nobutaka Hattori, Osamu Abe, Shigeki Aoki

Published Date: 2024-01

File Type: 29939
Categories: System Lite Phantom Model 129
Author: Akihiro Kasahara, Ryo Sato, Ken-Pin Hwang, Tsuyoshi Ueyama, Shohei Fujita, Shiori Amemiya, Akifumi Hagiwara, Borjan Gagoski, Hidemasa Takao, Issei Fukunaga, Marcel Warntjes, Yasunobu Hoshino, Christina Andica, Wataru Uchida, Yuji Tomizawa, Koji Kamagata, Yuya Saito, Berkin Bilgic, Kazumasa Yokoyama, Towa Sekine, Nobutaka Hattori, Rina Tachibana, Osamu Abe, Tomoya Muroi, Shigeki Aoki, Toshiya Akatsu